Business World Global

The Products wıth Geographıc Indıcatıon Summıt ıs tackled by specıalısts.

The Products wıth Geographıc Indıcatıon Summıt ıs tackled by specıalısts.
21 Eylül 2019 - 18:21

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin ikinci günü 5 ayrı oturumda 27 konuşmacı çeşitli yönleriyle coğrafi işaretli ürünler konusunu ele alırken, eğitim programları da devam etti. Coğrafi İşaretli Ürünler fuarı yerli ve yabancı çok sayıda konuk ağırladı.

On the second day of the 2nd International Products with Geographic Indication (GI) Summit organized by the Ankara Chamber of Commerce (ATO), 27 speakers discussed the issue of products with geographic indication in 5 different sessions while the training programs continued. Products with GI fair hosted a large number of domestic and foreign guests.

Oturumlara dinleyici olarak katılan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri olduğunu belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak bu saklı hazineyi ortaya çıkarmak istediklerini söyledi. Baran, “Biz yolun başındayız, bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. Eğitimler ve oturumlar ile bakir bir konu olan coğrafi işaretli ürünlerle ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. 81 ilimizde bütün kasabalarımızla bir olacağız. Amacımız ülkenin katma değerini istihdamını, ihracatını artırmak” dedi.

ATO Chairman Gursel Baran who participated as listeners to the session, noted that Turkey’s geographical indication registration can take many values, as Ankara Chamber of Commerce  they wanted to uncover this hidden treasure. Baran told; ‘We are at the beginning of the road, we need to determine a road map. Through trainings and sessions, we aim to raise awareness of products with geographic indication which is a virgin subject. We will be one with all of our towns in 81 provinces. Our goal is to increase the country’s added value, employment, exports.’

Ankara’nın Coğrafi İşaretleri.  /  Geographic Indications of Ankara

Gazeteci, Televizyoncu, Yazar Aslı Şafak’ın yönettiği “Ankara’nın Coğrafi İşaretleri” başlıklı oturum, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zooteknik Bölümü ve Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Dellal’ın sunumu ile başladı.

The session titled Geographic Indications of Ankara, directed by journalist, television player, writer Aslı Şafak. The session started with the presentaion of  Professor of Zootechnics and Livestock Raising department at Ankara University Faculty of Agriculture,  Dr. Gürsel Dellal.

Ankara Keçisi’nin yurt dışındaki tanınırlığı, Anadolu kültüründe ve ekonomideki yeri ile üretim oranlarını katılımcılara anlatan Dellal, “Ankara Keçisi Tiftiği’nin coğrafi işaret tescili alması, hem folklorunun hem de bu tiftiğin değerinin korunup pazardaki yerini büyütmesi için gereklidir” dedi.

Dellal, who explains the recognition of Ankara Goat abroad, its place in Anatolian culture and economy and production rates, told that the geographic indication registration is required for Ankara Goat Mohair  to keep and to expand  the market place of it’s folklore and mohair’s value.

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, Ankara’nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden olan Ankara Erkeç Pastırmasının yapım sürecini, malzemelerini ve yöresel yemek tariflerindeki yeri hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ise konuşmasında, coğrafi işaret tescilli Ankara Simidi, Ankara Döneri ve Ankara Tavasının belirlenen tanımlara uygun yapım tarifleri ve bu tariflerin uygulanma süreçleri hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşem Yanar, “Tiftik ve El Sanatları” adlı sunumunda Ankara Keçisi Tiftiğinden yapılmış endüstriyel ve geleneksel tekstil ürünlerinden bahsetti. Yanar, “Amacımız yalnızca ekonomik kazanç sağlamak olmamalı. Bu ürünlerin pazarlama amaçları dışında kültürel değerleri de bulunuyor. Müzelerde sergilenmesi ile kültürümüz korunup, tanıtılıp,  kuşaktan kuşağa aktarılacaktır” dedi. Oturumun son konuşmacısı olan Ankara Ticaret Odası, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise,  Ankara’nın coğrafi işaret tescili alabilecek bir diğer ürünü olan Andezit Taşı’na dair yaptığı konuşmasında“Ülkemizdeki doğal taş çeşitliliği çok yüksek seviyelerde. Yanı başımız Gölbaşı’nda çıkarılan Andezit Taşı yerine yurt dışından doğal taş ithal ediyoruz”dedi.

Ankara University Food Safety Institute Assistant Director Dr. Ufuk Tansel Şireli gave information about the production process of Ankara Erkeç Pastrami, one of the products registered with geographic indication  of Ankara, its ingredients and its place in local recipes. Ankara University Food Safety Institute Director. Dr. Nevzat Artık gave information about the cooking recipes of the registered Ankara Bagel, Ankara Döner Kebab and Ankara Pan according to the defined definitions and the application processes of these recipes, in his speech. Proffesor at Ankara University Faculty of Fine Arts, Ayşem Yanar talked about industrial and traditional textile products made of Ankara Goat Angora in her presentation titled ‘Angora and Handicrafts’. Yanar said, Our aim should not only be to provide economic gain. These products have cultural values ​​as well as marketing purposes. By exhibiting in museums, our culture will be protected, introduced and transferred from generation to generation. ” The last speaker of the session, Ali İhsan Güçlü, the Chairman of Ankara Chamber of Commerce, Committee of Natural Stone, Marble and Ready-Mixed Concrete Manufacturers No. 30, said in his speech on another product of Ankara ,Andesite Stone which could receive geographic indication registration, ; ‘ The level of natural stone diversity is very high in our country.  We import natural stone from abroad instead of Andesite Stone, which was excavated in Gölbaşı.

Zincirin Kırılgan Halkası; Denetim. / Fragile Ring of Chain; Audit.

“Coğrafi İşaretler Yönetişim Ve Denetim Sistemi”  konulu oturum da TOBB Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı Kaan Dericioğlu’nun başkanlığında yapıldı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Dokuzlu, sunumunda izlenebilirlik ve denetim sistemini, coğrafi işaretli Gemlik Zeytini ve Bursa Siyah İnci üzerinden örneklendirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Sınai Mülkiyet Uzmanı Neşe İloğlu, coğrafi işaretli ürünlerin denetim ve yasal süreçlerini katılımcılara aktardı. Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkan Yardımcı Prof. Dr. Selim Çağatay, sunumunda kurumsal yapılanmada yönetişim ve denetim aşamalarının öneminden bahsetti. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz Şahin, konuşmasında bakanlığın sunduğu ihracat teşviklerinden ve denetleme süreçlerinde bakanlığın üstlendiği rolden bahsetti. Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği (GÜCİSDER) Başkanı Huriye Kayabaşı Özener, sunumunda coğrafi işaretli ürünlerin denetim aşamalarında ve sahada yaşanan sorunlara sunduğu çözüm önerilerini aktardı.

“Geographical Indications Governance and Audit System” themed  session was held under the chairmanship of TOBB Turkey Patent and Trademark Attorneys’ Council  President Kaan Dericioğlu. Proffesor  at Uludag University Faculty of Agriculture, Sertaç Dokuzlu,  exemplified the traceability and control system through Gemlik Olives and Bursa Black Pearl in his presentation. Turkish Patent and Trademark Institution Industrial Property Expert Neşe İloğlu, conveyed the audit and legal processes of the products marked geographically to the participants. Local Products and Geographic Indications Turkey Research Network (YÜCİTA) Vice President Prof. Dr. Contact Selim in his presentation, talked about the importance of governance and audit phases in corporate structuring. Oğuz Şahin, Head of Department of Consumer Protection and Market Surveillance at the Ministry of Commerce, mentioned the export incentives offered by the Ministry and the role of the Ministry in the audit processes. Huriye Kayabaşı Özener, President of the Association of Traditional Products and Geographic Indications (GÜCİSDER), presented her solutions for the products with geoğraphic indications to the problems encountered during the inspection and the field.

Fas’tan Cİ’li Argan Yağı.  /  Argan oil with GI from Morocco

Öğleden sonra gerçekleşen “Coğrafi İşaretlerde Ulusal ve Uluslararası Başarı Örnekleri” başlıklı oturumu İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi Dekanı, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beraat Özçelik yönetti. Oturumda konuşan Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Bereketli Eller Kadın Kooperatifi ile birlikte Balıkesir’e ait Kapıdağ Mor Soğanı’na coğrafi işaret tescili alma süreçlerini anlattı. Sarı, 600 bin tonluk üretimde eken, biçen, satan ve tescil alınmasını sağlayan tüm emeğin kadınlar tarafından yapıldığını dile getirdi. Fas Coğrafi İşaretli Argan Yağı Derneği Başkanı Fatima Amehri, Fas’ta bulunan 800 bin hektarlık Argan ormanlarının, kadın kooperatiflerin çalışmaları sayesinde yılda 30 bin ton üretim yaparak 50 milyon avroluk ticari kazanç elde ettiklerini sunumunda anlattı.

In the afternoon, the session titled ‘ Examples of National and International Successes in Geographic Indications’ was directed by the Dean of the Faculty of Chemistry, Metallurgy, Head of the Department of Food Engineering and Vice Rector. Prof. Dr. Beraat Özçelik , Erdek Chamber of Commerce President Özlem Sarı speaking at the session, told about the process of obtaining the registration of geographic indications for the Balıkesir Kapıdağ Purple with  Fertile Hands Women’s Cooperative. Sarı added that at 600 thousand tons of production, all labor for sowing, reaping, selling and ensuring  the registration ,is done by women. Argan Oil with GI Association President Fatima Amehri said ‘ thanks to the work of women’s co-operatives, they  achieved annual profit of 50 million euros by producing 30 thousand tons at  800 thousand hectares of Argan forests in Morocco’  in the presentation.

Hukuk ve Coğrafi İşaretli Ürünler Uzmanı Monique Bagal, Afrika kıtasındaki ürünlere coğrafi işaret tescili kazandırarak, üretim ve pazarlama alanında diğer ülkelerden geride kalmalarına sebep olan engellerin aşılmasına dair çözüm önerilerini sundu. Kaliteli Tarımsal Gıda Ürünlerinin Korunması ve Değerlendirilmesi Vakfı (QUALIVITA)  Genel Direktörü Mauro Rosati, sunumunda “Made In” yazısının değerinin son 5 yılda İtalya’da yüzde 112 arttığını dile getirdi ve kültürel sürdürülebilirlik noktasında İtalya’nın tescil stratejisinden bahsetti. GI TAGGED Şirketi Yardımcı Dr. Muthuswamy Anandaraj, Hindistan’da bulunan baharat çeşitliliğinin yalnızca gıda sektöründe değil ilaç ve kozmetikte de kullanıldığını dile getirdi. Anandaraj, daha az kimyasalla, temiz toprakta ürünlerini geliştirmeye çalıştıklarını katılımcılarla paylaştı.

Legal and Products with GI Specialist Monique Bagal, presented solutions to overcome the obstacles that left behind in other countries in production and marketing by providing GI registration for African products. Mauro Rosati, Director General of the Foundation for the Protection and Evaluation of Quality Agricultural Food Products (QUALIVITA), stated in his presentation that the value of “Made In” has increased by 112 percent in Italy in the last 5 years and mentioned the registration strategy of Italy in terms of cultural sustainability. GI TAGGED Company Assistant Dr.Muthuswamy Anandaraj stated that the variety of spices found in India is used not only in the food industry but also in medicine and cosmetics. Anandaraj shared with the participants that they are trying to develop their products in clean soil with less chemicals.

Bölgesel ve Kültürel Değerler Koruma Altında.  /   Regional and Cultural Values ​​are under protection.

“Fikri Sinai Haklar Açısından Coğrafi İşaretler” oturumu Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, moderatörlüğünde yapıldı. ATO  65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Belgin Sağdıç, konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, coğrafi işaretli ürünler konusunun mevzuat kısmından bahsetti. Coğrafi işaretli ürünleri fikri sınai haklardan farklarını anlatan Sağdıç, coğrafi işaret tescilinde karşılaşılan en büyük sorunun ürünün coğrafi sınırının doğru belirlenememesi olduğunu dile getirdi. Sağdıç, coğrafi işaret tescilinin ürüne ve üreticiye sağladığı koruma ve haklardan bahsetti. Avukat ve Hukuk Müşaviri Türkay Alıca, coğrafi işaret tescili ile ilgili örnek davalar üzerinden konunun hukuki sürecinin işleyişini anlattı. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) Hukuk, Uluslararası Tasarım Tescili, Ticari Markalar Sektörü, Endüstriyel Tasarımlar ve Coğrafi İşaretler Bölümü Hukuk Müşaviri Marina Foschi, Lizbon Anlaşması’nın ve Cenevre Sözleşmesi’nin coğrafi işaretli ürünleri nasıl koruma altına aldığı hakkında bilgi verdi. Foschi,coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası hukuk alanındaki yerinden bahsetti.

Milano Bicocca Üniversitesi Hukuk Profesörü Saint-Petersburg Devlet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Federal Devlet Bütçe Yüksek Öğretim Kurumunda Öğretim Üyesi, Studio Ubertazzi Sahibi Dr. Benedetta Ubertazzi, somut olmayan kültürel miras hakkında bilgi verdi. İtalya’daki fikri sınai mülkiyet haklarının alınma süreçlerinden bahseden Ubertazzi,“Coğrafi işaret tescili üretim yönetimini değil ürünü korur” dedi. Avrupa Toplulukları Ticari Marka Birliği (ECTA) Coğrafi İşaretler Komitesi Başkan Yardımcısı Boris Osgnach, coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği’ndeki korunma yöntemlerini, taklit ve sahte ürünlere ait davalar üzerinden örneklerle açıkladı. İtalya Büyükelçiliği Kültür Birimi Yöneticisi Rocco Palma, konuşmasında Avrupa Birliği’nde fikri ve sınai hak kavramının 1900’lü yılların sonlarına doğru ortaya çıktığını söyledi ve Avrupa Birliği mevzuatına göre coğrafi işaretlerin korunma içeriklerini anlattı.

‘Geographic Indications in terms of Intellectual Property Rights ”session was moderated by Hakan Kızıltepe, Head of Geographic Indications Department of Turkish Patent and Trademark Agency. Belgin Sağdıç, Council Member of ATO No 65 Advisory Services Professional Committee, talked about the legislation part of GI tagged products. Sagdic who described the differences between the intellectual and industrial rights of GI tagged products, said that the biggest problem encountered in the registration of geographic indications is that the geographical limit of the product cannot be determined correctly.  She referred to the protection and rights provided by the GI registration to the product and to the manufacturer. Attorney and Legal Counsel Türkay Alica, told about the operation of the subject’s legal process  over exemplary cases related to registration of GI. World Intellectual Property Organization (WIPO) Law, International Design Registration, Trademark Sector, Industrial Designs and Geographic Indications Department Legal Counsel Marina Foschi, gaved information on how the Lisbon Treaty and the Geneva Convention protect GI tagged products. Foschi talked about the place of  GI tagged products in international law. Professor of Law at the University of Milan Bicocca, Saint-Petersburg State University, Faculty of Law, Lecturer at the Federal State Budget Higher Education Institution, the owner of Studio Ubertazzi, Benedetta Ubertazzi gave information about intangible cultural heritage. Ubertazzi talked about the process of acquiring intellectual property rights in Italy and said that Geographical indication registration protects product, not production management. Boris Osgnach, Vice President of the GI Committee of the European Communities Trade Mark Association (ECTA), explained the methods of protection of geographically marked products in the European Union through examples of counterfeit products. Rocco Palma, Director of the Cultural Department of the Italian Embassy, ​​said in his speech that the concept of intellectual and industrial rights emerged in the European Union towards the end of the 1900s and explained the protection contents of GIs according to European Union legislation.

Rokfor Peyniri Cİ Zirvesinde.   /   Rokfor Cheese At GI Summit

“Coğrafi İşaretler Ve Üretici Örgütleri” oturumu HT Bloomberg Tarım Editörü İrfan Donat’ın başkanlığında yapıldı. Kaliteli Tarımsal Gıda Ürünlerinin Korunması ve Değerlendirilmesi Vakfı (QUALIVITA) Başkanı Cesare Mazzetti, konuşmasında kontrol ve denetim planlarından geçen ürünlerin yalnızca ürünü değil ülkeyi de tanıttığını söyleyerek bu süreçlerin önemli noktalarına değindi. Rokfor Peyniri Konfederasyonu Genel Sekreteri Cecile Arondel Schultz, rokfor peynirinin üretim süreçlerinden bahsetti. 172 milyon süt üretimi, 1577 teslimat noktası ile 3 bin 200 çiftçiye ulaştıklarını söyleyen Schultz, rokfor peyniri üretimine konulan şartlar ve organizasyon yapısı hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, üretici örgütlerinin coğrafi işaret uygulamalarında sahiplenme, sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaratarak kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını dile getirdi. Avrupa Seramik Kentleri Grubu (AEuCC) Mali ve İdari Direktörü Oriol Calvo, yiyecek ürünlerin yanı sıra seramik gibi kültürlerin sanatsal yanlarını yansıtan coğrafi işaretlerin daha yaygın olmasını sağlamak için Avrupa kıtası üzerinde yürüttükleri projelerden bahsetti.Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, “Ürünlerimiz yurt dışında pazarlarda yer bulsun, tanınırlığı artsın ve korunsun istiyorsak üretici birliklerini bu noktada devreye sokmalıyız”dedi. Bayraktar, konuşmasında üretici birliklerinin gıda güvenliğindeki öneminden bahsetti. Siraküza Limon Konsorsiyumu Başkanı Gianluca Agati, kurdukları konsorsiyum sayesinde ülkede değeri bilinmeyen bir ürün olan Siraküza Limonu’nun dünyaya açılma hikayesini paylaştı.

“ Geographic Indications and Producer Organizations” session was chaired by HT Bloomberg Agriculture Editor İrfan Donat. Cesare Mazzetti, President of the Foundation for the Protection and Evaluation of Quality Agricultural Food Products (QUALIVITA), in his speech, he mentioned that the products passed through the control and inspection plans not only introduce the product but also the country, and emphasized the important points of these processes. Cecile Arondel Schultz, Secretary General of Roquefort Cheese Confederation, talked about the production processes of roquefort cheese. Schultz said that they reached to 3200 farmers with 172 million milk production and 1577 delivery points and gave information about the conditions and organizational structure put into production of roquefort cheese. Lecturer at Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Dr. Bülent Gülçubuk stated that producer organizations will contribute to rural development by creating ownership, responsibility and sustainability in GI applications. Oriol Calvo, Financial and Administrative Director of the European Ceramic Cities Group (AEuCC), talked about their projects on the European continent to ensure that GIs reflecting the artistic side of cultures such as ceramics as well as food products. Hazelnut Agricultural Sales Cooperatives Association (FISKOBİRLİK) President Lütfi Bayraktar said, ” if we want for our products to find a place abroad markets and to increase the recognition and protection, we need to enable producer unions at this point,”. Bayraktar, in his speech mentioned the importance of the productions in the food safety. Gianluca Agati, President of Siracusa Lemon Consortium, shared the story of the opening of Siracusa Lemon, an unknown product in the country, to the world thanks to the consortium they established.

  1. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde oturumlar devam ederken, eğitim salonları da doldu taştı. Oda ve borsaların, büyükelçiliklerin, valilik ve üretici birliklerinin stant açtığı fuar alanı ziyaretçi akınına uğrarken, alım heyetleri de üreticilerle bir araya geldi. Fuar alanı birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

While the sessions continued at the 2nd Products with GI Summit, the training halls were overflowed. While the exhibition area where booths opened by chambers and exchanges, embassies, the governor and producer unions, was flooding with visitors, purchase delegations came together with the producers. The fairground also hosted colorful events.

 

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.