Business World GlobalTüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri

#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Our Most Important Duty Is To Increase The Export In Our Country.

Our Most Important Duty Is To Increase The Export In Our Country.
72.546
26 Eylül 2019 - 12:54

Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliğini, 27 ihracatçı sektörünü, ihracatçılara ve ihracatçı birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterliği ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

Turkey Exporters Assembly represents 61 exporters association performing in regional and sectoral operations, 27 exporting sector, 13 General Secretariat serving to the exporters and exporters association, in national and international levels.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına ülkemizde üretilen ürün, hizmet ve pazarlama faaliyetlerini, yurt dışından müşterilerle buluşturan Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından birisidir.

TIM (Turkey Exporters Assembly) is one of Turkey’s largest organizations which bring together manufactured products, services and marketing activities with the customers from abroad , in order to provide value-added to the national economy in our country.

Böylesine büyük ve önemli bir meclisin başında olup yönetmek, ülke genelinde diğer ihracatçı birlikleri ile koordineli çalışarak, yurdun her köşesinde yer alan firmaların sorunlarına çözüm üretmeye çalışmak zorlu bir görev olsa gerek. İşte bu denli zorlu bir görevi üstlenen TİM Başkanı Sn. İsmail Gülle ile ülkenin ekonomik zorlukları atlattığı bu günlerde neler yapıldığını ve yapılacağını konuştuk.

It is a difficult task to work at the head of such a large and important assembly, to work in coordination with other exporters’ associations across the country, and to try to find solutions to the problems of the companies located in every corner of the country. We talked with TİM President İsmail Gülle who undertake such a difficult task, about what has been done and will be done in these days when the country has overcome economic difficulties.

İsmail bey, öncelikle sizleri tanıyalım. İsmail Gülle nerelidir, aslında mesleği nedir ve kaç yıldır ticaretle uğraşmaktasınız?

Sir, let’s get to know you first. Where is İsmail Gülle, what is his profession and how many years have you been dealing with trade?

Sivaslıyım, tekstilciyim. 30 yılı aşkındır üretici ve 25 yıldır da bizzat ihracatçıyım. Hayatımın tamamı üretim, ticaret ve ihracatın içinde geçti. Yapım gereği üstlendiğim bütün görevleri büyük bir disiplin ve kararlılık içinde yaparım. Ne olursa olsun, hedeflerimden şaşmam, asla vazgeçmem. Tabii, bütün çalışmalarımı bir plan ve program dahilinde gerçekleştiririm. Plansız hiçbir iş yapmam desem mübalağa olmaz. Eğer, yürüyecek yolunuzun bir planı yoksa hedefinize varamazsınız.

I’m from Sivas, I’m a textile businessman. I am a manufacturer for over 30 years and I am an exporter myself for 25 years. All of my life was spent in production, trade and export. I do all the tasks that I undertake with a great discipline and determination. No matter what, I’m keen on my goals and never give up. Of course, I do all my work in a plan and program. I don’t want to do anything that I don’t plan. If you don’t have a plan to walk, you can’t get to your destination.

TİM Başkanlığına ne zaman başladınız ve bu göreve gelmek için sizi etkileyen ne oldu.

When did you start to the TİM Presidency and  what effected you to come to this task?

TİM Başkanlığı tabii ki, kolay ulaşılan ya da kimseye sunulan bir mevki değil. Önce, ihracatın içinden geleceksiniz ve ihracatı bileceksiniz. Ben iş hayatım boyunca, iş dünyasına yön veren sivil toplum örgütlerinde yer aldım. Yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevleri yürüttüm. Dolayısı ile ihracat sürecini başından sonuna tanıyan bir iş insanıyım.

The Presidency of TİM is, of course, not an easily accessible place. First, you will come from export and you will know the export. I have been involved in non-governmental organizations that have guided the business world throughout my business life. I served as a board member and chairman. Therefore, I am a business person who recognizes the export process from beginning to end.

2018 yılındaki ihracat dünyasının yaptığı seçimlerde de çok güçlü ve alanlarında yetkin arkadaşlarımla, TİM Başkanlığına aday oldum. İhracat Ailesinin çok kıymetli temsilcileri, bize inandı ve görevi bizlere verdi.

I was nominated for TİM Presidency with my friends who were very strong and competent in their field. The precious representatives of the Export Family believed in us and gave us the task.

Bu göreve gelmem de beni en çok etkileyen pek çok sebep var. Ama birkaçını söylemem gerekirse; birincisi sektörde sahip olduğum deneyim ve bu deneyimlerden edindiğim bilgileri ihracatımızın artırılması için paylaşmaktı. İkincisi, bu ülkeyi seven her Türk vatandaşı gibi, bu ülkeye karşı borcumuzu ödemek arzusuydu. Üçüncüsü ise, bunu bir görev olarak görmemdi. Bu şartlar bir araya gelince, elbette geride duramazdım.

There are a lot of reasons why I came to this task. But to say a few; the first was to share my experience in the sector and the information I gained from these experiences in order to increase our exports. Second, like every Turkish citizen who loves this country, it was a desire to pay our obligation to this country. The third was that I saw it as a mission. When these conditions came together, of course I could not stand behind.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda çalışmalar yapan 61 ihracatçı birliğini, 27 ihracatçı sektörü ve ihracata ve ihracatçıya hizmet veren 13 genel sekreterliği ile Türkiye’deki  71 bin ihracatçıyı temsil etmektedir. TİM olarak bizim en büyük görevimiz, Türkiye’de ihracatın arttırılması için katma değerli üretim, pazar çeşitlendirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması gibi çalışmalar yapmak ve ihracatçımızın sesi olarak yaşadıkları sorunlara, çözüm önerileri getirerek hükümetimize görüş sağlamaktır.

Turkey Exporters Assembly represents 61 exporters union who work in the regional and sectoral basis , 27 exporting sectors and 71 thousand exporters in Turkey with 13 general secretary serving to  exports and exporters. As TIM  our most important duty is to do work such as value-added production to increase exports in Turkey, market diversification, access to finance facilitating and is to provide opinions to our government by bringing solutions to the problems of exporters.

Bizler, çok önemli görevleri olan bir ailenin fertleriyiz. Bu ülkeye ve sektörlerimize neler verebiliriz, neler yapabiliriz diye düşünerek, bu heyecanla çalışıyoruz. Bütün projeler bu amaçla yapılıyor, hedefler bu amaçla konuluyor. Bu ülke, kişi başına gelirini arttıracaksa, zenginleşecekse, rekorlar kıracaksa bunu ihracatçıların yapacağını düşünüyoruz.

We are members of a family with very important duties. We are working with this excitement by thinking about what we can give to this country and our sectors. All projects are made for this purpose and targets are set for this purpose. We believe that if this country will increase its per capita income, prosper, and break records, exporters will do so.

TİM olarak sıkıntılı geçen 2018 yılı için neler söylemek istersiniz. Sizler TİM olarak bu sıkıntılı 2018 yılında neler yaptınız?

What do you want to say about the year 2018 that was downturn for TİM. What did you do in 2018 as the TIM?

2018 yılına genel olarak baktığımızda karşımıza çıkan en önemli olay kuşkusuz, kur saldırılarıdır. Ülke olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtiğimiz bir dönemde, Türkiye ekonomi tarihinde benzeri görülmeyen kur merkezli finansal saldırıların hedefi olduk. Yeni sistemin Türkiye’ye kazandırdığı seri hareket kabiliyeti ve Merkez Bankasının para politikası sayesinde alınan hızlı önlemler ekonomi yönetimimiz tarafından hayata geçirilerek, yapılan saldırının etkilerini ciddi manada azalttı. Yeni bir ekonomi programıyla, hızlı ve etkin olarak bir takım politikalar uygulamaya alındı. Finansal saldırılar sebebiyle yaşadığımız daralma, ekonomi yönetimimizle birlikte yaptığımız çalışmalar ve ihracat odaklı politikalar ile hafifletildi. Bu gelişmelere rağmen, 2018 yıl genelinde ihracatın büyümeye katkısı 3,6 puan olarak gerçekleşti. İhracatçılarımızın olağanüstü gayreti 2018 yılında 168 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmamızı sağladı.

When we look at the year 2018 in general, the most important event we face is, of course, the attacks of the courts. In an era past the presidential system in the country, we are in the target of financial attacks as not seen in the history of Turkish economy. The new system series gained the ability to move to Turkey and rapid measures taken by by our management through the monetary policy of the Central Bank , reduce the effects of the attack in a serious sense. With a new economy program, a number of policies were implemented quickly and effectively. The contraction we experienced due to financial attacks was mitigated by our efforts with our economic management and export-oriented policies. Despite these developments, the contribution of exports to growth in 2018 was 3.6 points. The extraordinary effort of our exporters allowed us to break the record of the Republic’s history with 168 billion dollars in 2018.

İhracatta 2019 ilk çeyrek rakamları oldukça sevindirici. Ekonominin ve piyasanın kötü olduğunu söyleyenlerin aksine, ihracat rakamları ve ihracat yapılan ülke sayısında artış var. Ülke olarak İhracat yaptığımız ülke ve ürün sayısının artması nasıl oldu?

The figures for the first quarter of 2019 are quite pleasing. Unlike those who say that the economy and the market are bad, there is an increase in the export figures and the number of export countries. How did the number of countries and products that we export ,increased?

Biliyorsunuz 2019 yılını sene başında İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı olarak ilan ettik. 2018 yılındaki ihracat başarısını sürdürmek ve ihracatımızı sıçratacak yenilikler yapmak için bir yol haritası oluşturduk. Bu kararları da tüm uluslararası kurumlar dünya ticaretinde bir daralmaya işaret ederken verdik.  Bugün ABD – Çin eksenindeki ticaret savaşlarından Brexit konusuna kadar ticaret ortaklarımızda belirgin sıkıntılar bulunuyor. Buna rağmen 2019 yılının ilk üç ayını da ihracatta rekorlarla geçirdik. Yılın ilk üç ayını 45 milyar dolarlık bir ihracatla geçirdik. Nisan ayı da beklentilerimize paralel şekilde tamamlanacak gibi duruyor.

As you know, we declared 2019 as the Year of Sustainability and Innovation in Export at the beginning of the year. We created a roadmap to sustain our export success in 2018 and make innovations that will spurt our exports. These decisions have also been made when all international institutions point to a contraction in world trade. Today, , there are significant problems from the US-China axis to Brexit in our trading partners. Nevertheless, the first three months of 2019, we had records in export. We spent the first three months of the year with exports at the amount of $ 45 billion. April seems to be completed in line with our expectations.

Bu, son derece memnuniyet verici bir durum,  hatta AB gibi klasik pazarlarımızda meydana gelen daralmaları, başta Rusya olmak üzere yeni pazarlarda aldığımız paylarla kapattık. İhracatçılar olarak bizler, iki günü birbirine benzemeyen, hep yenilik peşinde koşan ve sürekli mücadele eden bir aile olduğumuz için bu dinamizmle hızlı yön değiştirebiliyoruz. Ben bu sebeple ihracatçılarımıza saha neferleri diyorum. Her türlü takdiri hak eden bu saha neferlerimiz hangi zorluklarla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar, mücadeleden vazgeçmiyorlar. Başarının sırrı da sanırım ihracatçımızın bu azim ve kararlığında yatıyor.

This is an extremely satisfying situation, and we have closed the shrinkage in our classic markets such as EU, especially in Russia and in new markets. We, as exporters, are able to change direction with this dynamism as we are a family whose two days do not resemble each other  , always running for innovation and constantly struggling. For this reason, I call our exporters the field runes. They deserve all kinds of discretion and no matter what difficulties they encounter, they do not give up the struggle. The secret to success lies in this determination and determination of our exporter.

TİM başkanı olarak, gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?

As the president of TIM, what is your greatest dream?

Elbette TİM gibi Türkiye’nin ihracatını sırtlayan büyük bir kurumun başkanı olarak hayalim, Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmesi. Bu gerçekleştirilemeyecek bir hedef değil. 2019 yılı başından beri bu hedefimize yönelik temeller atıyoruz. TİM olarak Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kıymetleri ve Güçlü İhracat Altyapısı olmak üzere ortaya koyduğumuz 5G vizyonu ile ihracatımızda birçok yeniliğe ve değişime de imza atacağız. Bu anlamda Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde yürüttüğümüz bazı projelerimiz hayata geçti bile. Bunların başında daha önceden kayıt altına alınmayan, serbest bölgeler ve antrepolardan yapılan ihracatı kayıt altına almamızı sağlayan Genel Ticaret Sistemine geçişimiz bulunuyor. Diğer taraftan bavul ticaretini kayıt altına alacak bir sistem oluşturduk. Sadece bu iki uygulama neredeyse yıllık 8-9 milyar dolarlık bir ihracat rakamının kayıt altına alınmasını sağladı. Bunlar dışında şu anda tüm gümrüklerimizde uygulamaya girmiş olan Kağıtsız İhracat projesi çok önem verdiğim bir proje. Tüm dünya dijital dönüşümden bahsederken, bizlerin halen kağıt ve bürokratik yük ile uğraşmamız, hem zaman hem de kaynak israfına sebep olmaktaydı. Kağıtsız ihracat uygulaması ile ilgili toplam 154 belge elektronik ortama entegre edilmiş oldu. Bu gibi uygulamalar ülke prestijimiz açısından da çok önemli. Bakınız Dünya Bankası’nın yayınlamış olduğu İş Yapma Kolaylığı endeksi 2019 yılı için hazırlanan raporunda, Türkiye 17 basamak birden yükselerek 43. Sıraya gelmişti. Hayata geçen bu uygulamaların ülkemizi bu endekste daha üst sıralara çıkartmasını bekliyorum.

Of course As of the head of TIM which is a great institution that bear Turkey’s exports, my dream is becoming a country  that has foreign trade surplus. This is not a target that cannot be realized. Since the beginning of 2019, we have laid the foundations for this goal. We will succeed to many innovations and changes  in our exports with 5G vision which we have put forth, including strong Turkey, strong economy, strong exports, strong Human Assets and strong exports. In this sense, some projects that we have carried out in coordination with the Ministry of Trade and the Ministry of Treasury  and Finance, have already been implemented. At the beginning of these, there is a transition to the General Trade System, which allows us to register exports from free zones and warehouses that have not been registered before. On the other hand, we have created a system to register luggage trade. These two implementations allowed us to chain an export figure of almost $ 8-9 billion per year. Apart from these, the Paperless Export project, which is currently being implemented in all of our customs, is a very important project. While the whole world was talking about digital transformation, we were still dealing with paper and bureaucratic burdens, wasting time and resources. A total of 154 documents related to the paperless export application were integrated into the electronic environment. Such practices are also very important for our country’s prestige. See the report Doing Business index for 2019 published by the World Bank, Turkey came to more than 17 digits, rising 43 Pos. I expect these practices to carry our country higher in this index.

TİM, sanayicilere ne gibi yardımlar de ve destekte bulunmaktadır. TİM’in içyapısı ve işleyişi hakkında bilgi verebilir misiniz?

What kind of supports does TIM provide to industrialists? Can you tell us about the internal structure and operation of TIM?

TİM, sanayici ve ihracatçılarımız açısından birçok farklı hizmet sağlıyor. Birliklerin verdiği hizmetin dışında, özellikle firmaların inovatif yöntemler geliştirmesi, katma değerli üretime odaklanması, girişimci faaliyetlerin ihracatta arttırılması ve hedef pazarlara yönelim konusundaki çalışmalarımız kamuoyunda sıklıkla yer alıyor.

TİM provides many different services for our industrialists and exporters. Apart from the services provided by the unions, our efforts to develop innovative methods, to focus on value-added production, to increase the export of entrepreneurial activities and to orientate towards target markets are frequently included in the public.

Örneğin, genel sekreterimiz koordinasyonunda ekonomik araştırmalar şubemiz tarafından hazırlanan İhracat 2019 Raporu, “açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler” teorisi çerçevesinde dünyada en çok ithalatı yapılan ilk 200 ürünün analizini gerçekleştirerek, rekabet avantajımızın olduğu 47 ihraç ürünümüzde hedef pazarlar konusunda ihracatçılarımıza detaylı bir rapor oldu.

For example, the Export 2019 Report prepared by our economic research department under the coordination of our secretary-general, carried out the analysis of the top 200 products imported in the world within the framework of the theory of  ‘revealed comparative advantages’, and made a detailed report about our 47 export products that we have competitive advantage, to our exporters on the target markets.

Ayrıca, Türkiye’nin en büyük inovasyon etkinliği olan, Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz “Türkiye İnovasyon Haftası” 2012 yılından bu güne Türkiye’nin alanında en kapsamlı etkinliği haline geldi. Dünya’nın dört bir yanından girişimciler artık Türkiye’de buluşuyorlar.

In addition, Turkey’s biggest innovation activity, we have realized in coordination with the Ministry of Commerce “Turkey Innovation Week” from 2012 to this day, has became the most comprehensive in the field of activity. The entrepreneurs from around the world meet now in Turkey.

Yukarıda da bahsettiğim gibi artık ihracatımızı bu yılın sonunda 200 milyar dolar sınırlarına taşımak zorundayız. Bu da en az ihracatımızı yüzde 10-15 oranında büyütmemiz anlamına geliyor.

As I mentioned above, we have to move our exports to 200 billion dollars at the end of this year. This means that we should increase our exports by 10-15%.

Zorlu bir yıl olarak geride bıraktığımız 2018 yılına bakarak, TİM olarak ihracat yapacak firmalara 2019 yılı için ne gibi öneriler de bulunmak istersiniz.

Looking at the year 2018 as a challenging year, we would like to ask you what kind of suggestions will be made for companies that will export as TIM.

İhracatta artık sadece fiyat rekabeti mazide kaldı. Öncelikle bütün ihracatçılarımızın ve ihracatı düşünen girişimcilerin bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Devir, yenilik, farklılık ve katma değerli ürün devridir. Bunun da yolu hepimizin yakından bildiği üzere AR-GE’den, tasarımdan geçiyor. Yani bir an önce, ihracatta yenilik ve katma değerli ürüne yönelmek şart. İhracatımızda ileri teknoloji ürünlerinin payı olan %3,5 oranını daha yukarıya çıkartacak yatırımlar yapmalı, projeler üretmeliyiz.

Price competition in export belong top ast days. First of all, all our exporters and the entrepreneurs who think about exportation, should take this into account. It is time of  innovation, difference and value-added product. This way pass from R & D,  design as we all know closely. In other words, it is imperative to turn to innovation and value-added products. We should make investments and produce projects to increase the share of high technology products by 3.5%.

Tabii, ihracatçılarımızı TİM’le daha yakın çalışmaya, açıkladığımız raporları, yaptığımız işbirliklerini ve her türlü açıklamamızı yakından takip etmeye davet ediyorum.  Zira, biz TİM olarak ihracat ailemizin ufkuna açmak, yön vermek, destek olmak için varız. Ben ve ekibim ihracatla ilgili olarak her bir ihracatçımızın, her türlü ihtiyacında sonuna kadar yanındayız.

Of course, I would like to invite our exporters to work more closely with TIM, and to follow closely the reports we have announced, our collaborations and all kinds of disclosures. Because, as TIM, we are dedicated to open up their horizon, direct and support our export family. I and my team accompany to our exporters about all kinds of needs.

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.