Business World Global

Hollanda Türkiye Ticaret Odası Özel Röportaj

Hollanda Türkiye Ticaret Odası Özel Röportaj
40.037
02 Eylül 2019 - 22:15

Misyon olarak Türk ekonomisine katkı yapmayı hedefleyen Hollanda Türkiye Ticaret Odası, Avrupa’da yetişen üçüncü nesil uzman gençlerimizi Türkiye’de ki meslektaşlarıyla bir araya getirerek özellikle “Hukuk, Finans ve Denetim” konularında Türk markasını yaratmayı amaçlıyor.

Hollanda, Avrupa ekonomisi arasında en ileri ülkeler arasında yer almaktadır. Hollanda ekonomisinin temel dinamiklerini tarım, sanayi ürünleri, gemicilik ve bankacılık sektörleri oluştururken, nüfusun ise % 40’lık kısmı sanayide çalışmaktadır.  Dünyanın en büyük çiçek ihracatını gerçekleştiren Hollanda, turizm sektöründe ise geçtiğimiz yıl 13 milyar avroluk gelirle  17.5 milyon turisti ağırlamıştır.

Girişimcilerinin Türkiye’de kayda değer yatırımları olan Hollanda, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahiptir.

The Netherlands Turkey Chamber of Commerce aiming to contribute to Turkish Economy as a mission, purposes to create Turkish brand in ‘Law, Finance and inspection’ issues by gathering third generation Turkish young specialist people who grew in Europe, with collaegues in Turkey. The Netherlands replaces between the farthest countries in Europe economy. The main dynamics of the Dutch economy are agriculture, industrial products, shipping and banking, while 40% of the population works in industry.  The Netherlands, which has the largest flower export in the world, hosted 17.5 million tourists in the tourism sector with an income of 13 billion euros last year. The Netherlands whose entrepreneurs have significant investments in Turkey,  has the world’s 16th largest economy.

 

Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ve hukuki iletişimin etkin bir biçimde yapılandırılması ve ilerlemesi amacıyla 2013 yılında kurulan Hollanda Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ile Business World Global okurları için bir söyleşi gerçekleştirdik.

We talked to Ethem Emre who is the President of the Chamber of Commerce which is founded in 2013 in order to the structure   and effectively progress of commercial and legal communication between the Netherlands and Turkey,  for Business World  Global  readers.

 

Türkiye – Hollanda ilişkileri büyük bir kriz yaşamıştı. Neden bu noktaya gelmişti ilişkiler?

Zaman zaman politikacılar, bilhassa seçim dönemlerinde, seçmen oylarını konsolide etmek amacıyla, bu tür suni gerginliklere vesile olabiliyorlar. Ancak biz politik değil tamamen iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen bir kuruluş olmamızdan ötürü, söz konusu süreçte de kurumumuz misyon ve çalışmalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Turkey – Netherlands relations have experienced a major crisis. Why had relations come to this point?

From time to time politicians are able to incite such tensions, especially during election periods, in order to consolidate voter votes. However, since we are an organization that aims to develop commercial and economic cooperation between the two countries, not political, there has been no change in the mission and activities of our institution.

 

İki ülke yeniden büyükelçilerini göndererek normalleşme adımı attılar. Şu andaki durum nedir?

Şu an doğal olarak durum daha olumlu olarak gelişmektedir ve gelecekte daha da olumlu olacağını ümit ediyoruz.

 

The two countries sent their ambassadors again and took the step of normalization. What is the current situation?

Naturally, the situation is developing more positively and we hope that it will be even more positive in the future.

Kriz dönemi boyunca ne gibi çalışmalarda bulundunuz?

Az önce de arzettiğim gibi, biz siyasi nitelikli bir kuruluş olmadığımızdan, standart çalışmalarımıza aynen devam ettik. Yani Hollanda ile ticaret yapmak isteyen Türk kuruluşlarına ve Türkiye ile ticaret yapmak isteyen Hollandalı kuruluşlara bir “çözüm ortağı – çözüm sağlayıcı” olarak hizmet verme çalışmalarımıza devam ettik.

What did you do during the crisis period?

As I just mentioned, since we are not a political organization, we continued our standard works. So we continued our servicing Works  as a “solution partner – the solution provider” to Turkish organizations  wishing to trade with the Netherlands and Dutch organization that wants to trade with Turkey

 

Kriz döneminde, ticaret, ihracat, ithalat ve yatırımlar açısından bir azalma, gerileme yaşandı mı?

Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihsel köklere dayandığından, nisbeten ivmesel anlamda bir yavaşlama da olsa , umulan düzeyde olumsuz bir etkilenme olduğu söylenemez. Örneğin TUİK verilerine göre gerilimin ortaya çıktığı 2017 yılında Türkiye’nin Hollandaya ihracatı 2016 yılına oranla % 7.66, Hollanda’dan ithalatı ise yaklaşık % 24.9 oranında bir artış göstermiştir.

Yurtdışı yabancı yatırım stoğu anlamında Hollanda Türkiye’ye en çok doğrudan yabancı yatırım yapan ülkedir. (24 milyar dolar yabancı yatırım stoğu ve yüzde pay olarak % 16.1 civarında) İlk etapta Mayıs 2017 döneminde FDI’da aylık bazda bir eksiye dönüş olsa da daha sonra bu yeniden bir toparlanma sürecine girmiştir.

 

Has there been a decline in trade, exports, imports and investments during the crisis?

Because the relationship between the Netherlands and Turkey based on historical roots, even  there is a relatively accelerative slow,  it can not be said to be a negative influence on the expected level. For example, in 2017 when the tension emerged, accorrding to data of TSI;  Turkey’s exports to the Netherlands increased by 7.66% compared to 2016, while imports from the Netherlands showed an increase of about 24.9%. Within the meaning of overseas foreign investment stocks, the Netherlands is the country which makes most foreign direct investment in Turkey ($ 24 billion of foreign investment stock and around 16.1% share) Although there was a negative return in FDI on a monthly basis in May 2017, it was once again in recovery.

 

Ticaret Odası olarak  Hollanda’ya yatırım yapmayı düşünenlere ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz? 

Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası olarak , her iki ülkede de networkümüzde bulunan uzman “işbirliği kuruluşları” ve “çözüm ortakları” kanalıyla , Türk ve Hollandalı işadamlarının , kurumsal hedefleri doğrultusunda işlerini geliştirmeleri ve dış pazarlara açılabilmeleri hususunda, tavsiye ve önerilerde bulunmaktan, detay sektörel pazar araştırması yapmaya;  sektörel B2B matchmaking toplantıları organize etmekten, risk analizi ve fizibilite analizleri hazırlamaya;  kurumların oluşturabilecekleri her türlü işbirliği imkanlarını (distribütörlükten kontratlı üretime, lisanslı imalattan joint venture’a kadar her tipte) yaratmakta ve ilgili her tür  konularda onlara rehberlik ederek hizmet vermekteyiz.  Her kuruma ve kuruluşa basmakalıp tekdüze çözümler önermekten ziyade, başvuruda bulunan kuruluşlarla mümkünse yüzyüze görüşerek herbirinin kurumsal hedeflerini ve kısıtlarını da gözönüne alarak özgün gereksinimlerini belirlemekte ve adım adım modüler bir şekilde bunlara uygun çözümler üreterek, uygulamaları gerçekleştirmekte ve kurumların uluslararası alanda büyümelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktayız.

 

As the Chamber of Commerce, what kind of assistance do you offer to those who consider investing in the Netherlands?

As The Chamber of Commerce, through the collaboration establishments and solution partners which replace on our network in both countires , we  serves on subjects such as  advising in the matter of  Turkish and Dutch businessmen’s developing their business to in line with their corporate objectives and opening up to foreign markets , doing detailed  sectoral market researches, orginising sectoral B2B matchmaking meetings, preparing risk analysis and feasibility analysis, creating potential collaboration opportunities (every type as distrubition, contracted production, licenced manufacture,and joint venture..) and leading  about every sort of interested Works.  . Rather than proposing stereotyped solutions to each institution and organization, we meet face to face with the applicant organizations, if possible, and by identifying each individual’s corporate goals and constraints and  identifying their unique requirements , we produce solutions in a modular manner step by step, realize applications and help institutions achieve their international growth and goals. .

 

Türk girişimciler için hemen yararlanılabilecek önemli yatırım teşvikleri var mıdır?

Hollanda hükümeti 9 üst ana sektör olmak üzere çeşitli iş kollarında teşvik programları sunmakta. Hollanda’da iş kuran yabancı şirketlerde doğal olarak bu teşvik programlarına başvurabilmekte. Ancak bu konuda spesifik bir uzmanlık alanı olup , HTTO olarak yine ilgili “çözüm ortaklarımız” kanalıyla , gerektiğinde uzman danışmanlık hizmetleri sunabilmekteyiz.

Ülke yönetiminin politik olarak desteklediği ve önem verdiği dokuz üst ana sektör söz konusudur. Bu sektörler; ziraat ve gıda, bahçe bitkileri, yüksek teknoloji endüstrileri, yaratıcı endüstriler, lojistik, enerji (bilhassa yenilenebilir), yaşam bilimleri ve sağlık, kimya, denizcilik ve su yönetimi olarak sıralanıyor.

 

Are there important investment incentives that can be used immediately for Turkish entrepreneurs?

The Dutch government offers incentive programs in a number of business lines, including 9 top sectors. Naturally, foreign companies that start a business in the Netherlands can apply for these incentive programs. However, it is a specific area of ​​expertise and we are able to provide expert consultancy services through our “solution partners” as NTCC. There are nine main sectors that the country’s government supports and attaches importance to politically. These sectors; agriculture and food, horticulture, high technology industries, creative industries, logistics, energy (especially renewable), life sciences and health, chemistry, marine and water management.

 

Türk girişimcilere fırsat olarak değerlendirilebilecek ne tür yatırımlar önerirsiniz?

Hollanda hemen hemen her tür girişimciye açık, tamamen serbest rekabete uyumlu bir ülkedir. Her tür sektörün ve kurumun güçlü ve zayıf yanları, kendine özgün amaçları ve kısıtları olabilir. Yani biz hazır reçeteler sunmak yerine önce ihtiyaç ve gereksinimleri belirleyip, sonra öneride bulunuyoruz. Teşhis koymadan tedavi önermeyi doğru bulmuyoruz. Bu bağlamda bu sorunuza peşinen bir yanıt vermem sağlıklı olmaz.

Ancak zaman zaman bünyemizde bulunan “Green & Black Consulting – International Business Intelligence & Cooperation Services”, “ESJ Financial Engineering” vb., kurumlar kanalıyla ülkemizde mevcut odalara, sanayi birliklerine, sektör kümelenmelerine Hollanda ekonomisi, teknolojisi, teknoloji transfer imkanları, işbirliği olanakları, uluslararası işbirliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Hollanda ticari ve hukuki altyapısı vb.” konularda bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Böylece en azından katılanların kafasında bazı sorgulamaların oluşmasına, kendi gereksinimlerini gözden geçirme ihtiyacı hissetmelerine vesile oluyoruz.

 

What kind of investments that can be used as opportunities do you offer to Turkish entrepreneurs?

The Netherlands is open to almost all types of entrepreneurs and is fully compatible with free competition.  All sort of sectors and institutions can have the strengths and weaknesses , their own specific goals and constraints. So instead of providing ready prescriptions, we first determine the needs and requirements and then make suggestions. We do not find it right to offer treatment without diagnosis. In this context, it would not be healthy to answer this question in advance.

However, from time to time through our organizations such as “Green & Black Consulting – International Business Intelligence & Cooperation Services”, “ESJ Financial Engineering”, etc., we organize information meetings to existing chambers, industry associations, sector clusters in our country, on issues to be considered in international cooperation Dutch economy, technology, technology transfer opportunities, cooperation opportunities, , the Dutch commercial and legal infrastructure, etc. In this way, at least some of the inquiries occur in the minds of the participants and we feel the need to review their own needs.

 

Hollanda’dan Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünenlere neler öneriyorsunuz?

Aynen bir önceki sorunuza verdiğim yanıtta olduğu gibi. Karşıdaki kurumun hedefi ne? Sadece Türk pazarına mı açılmak istiyor? Yoksa bir Türk firmayla iş ortaklığı oluşturup, Türkiye çevresindeki (malum bizim ülkemizde iki kıtayı birleştiren bir köprü olması sebebiyle son derece stratejik ve sıçrama yapmaya müsait bir coğrafi lokasyona sahip) pazarlara da kaymayı düşünür mü? Bunun için yeterli bütçesi ve insan kaynağı var mı? Finansman ve teknoloji imkanları kısıtlı mı? Özetle teşhis koymadan tedavi önerilmesi doğru değil. Mevcut durumu ve imkanları görmeden, bilmeden ve analiz etmeden bir şey önermek ne kadar doğru? Bu nedenle önerilerimiz sektörden sektöre, firmadan firmaya değişiklikler göstermekte.

Yine bir önceki sorunuza verdiğim yanıtta olduğu gibi Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme sunum ve toplantılarının bir benzerini Hollanda da, çeşitli Hollanda meslek kuruluşlarına ve kümelenmelerine yönelik olarak gerçekleştiriyor ve  programlarımıza alıyoruz.

Özetle, kurum olarak,  her iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi konusunda, her iki ülkede de aktif çalışmalar yürütmeye çaba sarf etmekteyiz.

 

What do you recommend to people thinking of investing in the Netherlands to Turkey?

Just like my answer to your previous question. What is the target of the other organization? Does he just want to open up to the Turkish market? Or think shifting to markets around Turkey by creating a partnership with a Turkish company, ? Is there enough budget and human resources for this? Are funding and technology opportunities limited? In summary, it is not correct to offer treatment without diagnosis. How accurate is it to propose something without seeing, knowing and analyzing the current situation and possibilities? Therefore, our suggestions vary from sector to sector, from company to company.

Yet as my response to the previous question is in, we take a similar to the informative presentations and meetings that took place in Turkey to our programs and  perform them and various professional organizations and clusterings in The Netherlands.

In summary, as an institution, we strive to carry out active efforts in developing trade and cooperation opportunities between both countries.

 

Son olarak Hollandalı turistlerin Türkiye’ye olan ziyaretlerinde bir artış yaşanıyor mu? Son durum nedir?

Ülkemize gelen Hollandalı turist sayısında gerileme tamamen durma noktasına geldi ve Türkiye’yi tercih eden Hollandalı turist sayısı 2018 yılı aynı dönemine göre artış göstererek 1 milyonu geçti.

Dünyada yaşanan turizm sektöründeki gerilemeye oranla Türkiye’ye giden turist sayısı büyük artış göstermeye başladı. Türk turizminin genel anlamda toparlanması doğrultusunda, Hollandalı turist sayısının daha da artacağı sonucuna varmak, yanlış bir çıkarım olmaz diye düşünüyorum.

 

Finally, is it being experienced an increase in visits to Turkey of Dutch tourists? What’s the latest situation?

The decline in the number of Dutch tourists coming to our country came to a complete standstill and the number of Dutch tourists who prefer Turkey has passed 1 million increased compared to the same period of 2018. Compared to the decline experienced in the tourism sector in the World, the number of tourists visiting to Turkey began to show large increases. In line with the overall recovery of Turkish tourism, I think it would not be wrong to conclude that the number of Dutch tourists will increase further.

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER
sanalbasin.com üyesidir

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.