Business World Global

En güzel reklamımız verdiğimiz kaliteli hizmet ve güler yüzümüz. / Our best advertIsIng Is our qualIty servIce and smIlIng face.

En güzel reklamımız verdiğimiz kaliteli hizmet ve güler yüzümüz. / Our best advertIsIng Is our qualIty servIce and smIlIng face.
66.210
26 Aralık 2019 - 22:48

Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ ve Market Otomasyon Genel Müdür Yardımcısı Atacan İsmet Şahin ile hem yeni distribütörlüklerini hem de hali hazırda verdikleri hizmetleri konuştuk.

We talked to Gökhan Bozdağ, General Manager of Market Automation and Atacan İsmet Şahin, Deputy General Manager of Market Automation, about their new distributorships and their services.

2020 hedeflerini de konuştuğumuz Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ; “Şube ve çalışan sayımızı artırmayı planlamaktayız. Eğitime katkılarımızı da sürdüreceğiz. Okullarımızla daha yakından ilgileneceğiz. Bunun yanında, tüm Türkiye’de tanınırlığımızı artırmak adına yeni reklam çalışmaları yapacağız. En güzel reklamımız da verdiğimiz kaliteli hizmet ve güler yüzümüz olacak.” açıklamasında bulunurken bu yılın da kısa bir değerlendirmesini yaptı.

We discussed the 2020 targets  with Gökhan Bozdağ, General Manager of Market Automation. He stated that; “We plan to increase the number of branches and employees. We will continue to contribute to education. We will take a close interest in our schools. In addition, we will do new advertising works in order to increase our recognition in Turkey. Our best advertising will be our quality service and smiling face” and he also made a short assessment of this year.

Market Otomasyon’un kuruluşundan ve faaliyet alanından kısaca bahseder misiniz?

Gökhan Bozdağ: Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve Dış Tic. A.Ş. Aralık 2006 tarihinde; elektrik-elektronik ve otomasyon ürünleri ithalat, satış ve teknik desteği alanında hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. 2006 yılında Samsung olarak başlayan daha sonra RS Automation ile devam eden distribütörlük anlaşmamız, 2009 yılında Rockwell Automation ve LNC markalarını da katarak devam etmiştir.

Could you briefly talk about foundation and scopes of Market Automation?

Gökhan Bozdağ: Market Electrical Automation Industry and Foreign Trade. Inc. was established in December 2006 to provide services in the field of electrical, electronic and automation products import, sales and technical support. Our distributorship agreement, which started in 2006 as Samsung and continued with RS Automation, continued in 2009 with the addition of Rockwell Automation and LNC brands.

Distribütörlüklerinizden de bahseder misiniz?

Atacan İsmet Şahin:  Ana distribütörlüklerimiz:

 • Rockwell Automation (Allen Bradley): AC Motor Sürücü (İnvertör) ve Yumuşak Yol Vericiler (Soft Starter), PLC Sistemleri, Servo Sürücü ve Motorları ile Operatör Panelleri (HMI), Şalt olmak üzere tüm ürün grupları.
 • RS Automation (RS Oemax): Servo Sürücü ve Motorları, NMC Hareket (Motion) Sistemleri, PLC Sistemleri, Uzak IO (Remote I/O)
 • NC Technology (LNC): CNC Kontrol Cihazları(DOS-LINUX) Otomasyon Kontrolörleri, Robot Kontrol Üniteleri , Plastik Enjeksiyon Kontrol Sistemleri, Vibrasyon sensör uygulamaları

Could you tell us about your distributorship?

Atacan İsmet Şahin: Our main distributorships:

 • Rockwell Automation (Allen Bradley): Product groups including AC Motor drive (Inverter) and Soft Starters (Soft Starter), PLC Systems, Servo drives and motors and Operator Panels (HMI), Switchgear.
 • RS Automation (RS Oemax): Servo Drives and Motors, NMC Motion Systems, PLC Systems, Remote IO (Remote I / O)
 • NC Technology (LNC): CNC Controllers (DOS-LINUX) Automation Controllers, Robot Control Units, Plastic Injection Control Systems, Vibration Sensor Applications

Ürün gamınızın bu kadar zengin olması müşteri portföyünüzü nasıl etkiliyor?

Atacan İsmet Şahin: Ürün yelpazemizin geniş olması sayesinde şirketlere özel çözümler üretebiliyoruz. Bu da bize her sektörde çalışma fırsatını ve müşterimiz olmasını sağlıyor. Bu durum, firmamız çalışanlarının gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. Her sektör hakkında bilgi sahibiyiz. Uygun ürün gamlarını kıyaslayarak çözümler sunuyoruz.

How does the rich product range affect your customer portfolio?

Atacan İsmet Şahin: Thanks to our wide product range, we are able to produce customized solutions for companies. This gives us the opportunity to work and to have customers in every sector.  This situation positively affects the development of our employees. We have knowledge of every sector. We offer solutions by comparing suitable product ranges.

Rockwell Automation sizlerle tek distribütörlük anlaşması yaptı. Bunun önemi nedir?

Gökhan Bozdağ: Sektörlere özel çözümlerle yola çıkarak, müşterilerimize stok, fiyat ve kaliteli hizmet avantajı sunmak istiyoruz. 2009 yılında Rockwell Automation yetkili distribütörlüğünü aldık ve Allen Bradley markasını Türkiye’de temsil ediyoruz. Rockwell Automation ile birlikte tüm ürün grubunu müşteriye daha hızlı sunma, teknik destek verme ve ulaşabildiğimiz her noktada müşteri memnuniyeti sağlama hedefindeyiz. Türkiye genelinde tek distribütörlük anlaşmamız kapsamında ve etik değerler çerçevesinde, tüm müşterilere ulaşma ve onlara hizmet edebilme çabasındayız. Satış ağımız sadece Türkiye pazarı ile sınırlı değil. Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler ile de yakın temas halindeyiz.

Rockwell Automation has signed a distributorship agreement with you. What is the importance of this?

Gökhan Bozdağ: We want to offer stock, price and quality service advantage to our customers by starting with solutions specific to the sectors. We received the Rockwell Automation authorized distributor in 2009 and we represent Allen Bradley brand in Turkey. Together with Rockwell Automation, we aim to deliver the entire product range to the customer faster, provide technical support and provide customer satisfaction wherever we can.  In the scope of our limited distributorship agreements throughout Turkey and in the framework of ethical, we strive to reach all customers and service to them. Our sales network is not only limited with Turkey market. We are also in close contact with Eastern Europe, North Africa, the Middle East and the Turkic Republics.

Organizasyonel yapınızda ne gibi değişimler olacak?

Gökhan Bozdağ: 2019 yılı sonu itibarıyla İstanbul Bayrampaşa Genel Müdürlük binamızda ana merkez olarak hizmet veriyoruz. İstanbul Ümraniye’de depomuz ve şubemiz, Güney Marmara Bölgesi’nde Bursa şubemiz ve Ege Bölgesi’nde İzmir’de şubemiz bulunmakta. 2020 yılında iki şube daha açma planımız var. Bunların yanında, çalıştığımız sektörün geleceğine katkı sağlamak adına meslek liseleri, yüksek okullar ve üniversiteler ile iş birliği yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı eğitim fırsatlarını müşterilerimize ve çalışanlarımıza sunuyoruz. Fuar organizasyonları ile Rockwell Automation’ın ürün gamını uygulamalı olarak müşterilerimize tanıtıyoruz.

What changes will occur in the organizational structure?

Gökhan Bozdağ: As of the end of 2019, we serve as the main headquarters in our Istanbul Bayrampaşa Headquarters building. We have warehouse and branch office in Ümraniye İstanbul, Bursa branch in South Marmara Region and İzmir branch in Aegean Region. We plan to open two more branches in 2020. In addition, we cooperate with vocational high schools, colleges and universities in order to contribute to the future of the sector in which we work. We offer domestic and international training opportunities to our customers and employees. We are introducing Rockwell Automation’s product range to our customers through fair organizations.

Döviz kurunda yaşanan bu dalgalanmalar otomotiv sektörünü adeta vurdu. Sizde durumlar nedir?

Gökhan Bozdağ: Genel olarak, ülkemizde tüm sektörlerde küçülmeler oldu. Biz, bu dönemde yatırım yaparak büyümeyi hedefledik. Kısmen de başarılı olduk. Farklı sektörlere hizmet verdiğimiz için döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar bizi fazla etkilemedi.

These fluctuations in exchange rates almost hit the automotive sector. What is your situation?

Gökhan Bozdağ: In general, there were contraction in all sectors in our country. We aimed to grow by investing in this period. We became partly successful. Since we serve different sectors, the fluctuations in exchange rates did not affect us much.

Bu durumdan en az düzeyde etkilenmek için ne gibi önlemler almak lazım?

Gökhan Bozdağ: Üretim maliyetlerini düşürebilen ya da teknoloji yatırımları ile maliyetlerini azaltan firmalar bu işin altından daha rahat kalkmaktalar.

What precautions should be taken to minimize this effect?

Gökhan Bozdağ: Companies that can reduce production costs or reduce their costs with technology investments, overcome this more easily.

2020 için hedefleriniz nelerdir?

Gökhan Bozdağ: Şube ve çalışan sayımızı artırmayı planlamaktayız. Eğitime katkılarımızı da sürdüreceğiz. Okullarımızla daha yakından ilgileneceğiz. Bunun yanında, tüm Türkiye’de tanınırlığımızı artırmak adına yeni reklam çalışmaları yapacağız. En güzel reklamımız da verdiğimiz kaliteli hizmet ve güler yüzümüz olacak.

What are your targets for 2020?

Gökhan Bozdağ: We plan to increase the number of branches and employees. We will continue to contribute to education. We will take a closer look at our schools. In addition, we will do new advertising works in order to increase our recognition in Turkey. Our best advertising will be our quality service and smiling face.

Endüstri 4.0 hakkında neler söylemek istersiniz. Sizlere nasıl bir etkisi oldu?

Gökhan Bozdağ: Basitçe söylemek gerekirse; Endüstri 4.0 bizlere aslında bu zamana kadar zihinlerde çok fazla yer edinememiş olan “verimlilik” kavramını ve bu kavramın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu öğretti diyebiliriz. Bugüne kadar alışılmış yöntemlerle süreçlerini yönetenlerin, piyasa ile rekabet edebilir hale gelmek için uyguladıkları geleneksel yöntemlerin yanında; gelişen teknolojiye de yer vermek zorunda olduğu bilincini kavradıklarını düşünüyorum.

Endüstri 4.0 ise, bir sonraki sanayi devrimini tanımlamak için kullanılıyor. “Nesnelerin İnterneti (IoT)” ya da “Endüstrideki Nesnelerin İnterneti (IIoT)” olarak da bilinen bu devrim, akıllı bir fabrika vizyonuyla bugünkü üretimin teknolojik değişimini tarif ediyor. Bugün bilinen durumdan çok daha karmaşık sistemleri yönetebilen bir fabrikanın oluşturulabilmesi için bilişim, gömülü sistemler, üretim, otomasyon teknolojisi ve makine mühendisliği alanlarındaki inovasyonlar bu yeni sürecin gelişimini sürdürüyor.

Endüstri 4.0 yaklaşımı ile üretim tesisinde oluşturulan tüm verilerin güvenli ortamda depolanması ve dışarıdan gelecek bilgi hırsızlığı ya da bozucu saldırılara karşı gerekli teknolojik tedbirlerin alınmış olması gerekiyor. Son olarak ise bu yeni teknolojiyi geliştirebilecek ve kullanabilecek insan gücüne sahip olunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

What would you like to say about Industry 4.0? How did it affect you?

Gökhan Bozdağ: Simply put; We can say that Industry 4.0 has taught us the concept of  productivity which hasn’t really gained much in the minds  and how important it is. I think that up untill now, those who manage their processes with conventional methods understand that they have to include developing technology as well as traditional methods to become competitive with the market.

Industry 4.0 is used to describe the next industrial revolution. This revolution, also known as “Internet of Things (IoT)” or “Industrial Internet of Things (IIoT)”, describes the technological change of today’s production with a vision of an intelligent factory. Innovations in the areas of IT, embedded systems, manufacturing, automation technology and mechanical engineering continue to evolve to create a factory capable of managing more complex systems than today.

With the Industry 4.0 approach, all the data generated in the production facility must be stored in a secure environment and necessary technological measures should be taken against external information theft or disruptive attacks. Finally, we think that it is important to have manpower to develop and use this new technology.

Eğitim yatırımları da yapıyorsunuz. Bu konudan da biraz bahseder misiniz?

Atacan İsmet Şahin: Rosvita – Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büyükçekmece İstanbul, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorlu Tekirdağ ve İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayrampaşa İstanbul; bu üç okulda Micro 800 ailesi PLC ve HMI demo çantaları ve  kurulumları yaparak öğretmen ve öğrenci eğitimlerini gerçekleştirdik. Ayrıca Gazi Üniversitesi’ni (LNC) CNC kontrol ve servo sistemleri ile destekledik.

You also make educational investments. Could you tell me a little bit about this?

Atacan İsmet Şahin: Rosvita-Timur İmrağ Vocational and Technical Anatolian High School Büyükçekmece İstanbul, Ahi Evran Vocational and Technical Anatolian High School Çorlu Tekirdağ and İnönü Vocational and Technical Anatolian High School Bayrampaşa İstanbul; In these three schools, we made teacher and student trainings by making Micro 800 family PLC and HMI demo bags and installations. We also supported Gazi University (LNC) with CNC control and servo systems.

Gökhan Bozdağ kimdir?

1970 yılında Karamürsel de doğdu. İstanbul Özel Marmara Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde Management Information Systems yüksek lisansı yaptı. İş hayatına Siemens firmasında başladı. 1997 yılında kendi şirketini kurdu. 2006 yılından beri de Market Otomasyon firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak devam etmekte. Son bir senedir firmanın genel müdürlüğü görevini de yürütmekte.

Who is Gökhan Bozdağ?

He was born in 1970 in Karamürsel. After graduating from Marmara Private High School in Istanbul, he graduated from the Electronics and Communication Engineering Department of Yildiz Technical University. He has a master’s degree in Management Information Systems from Marmara University. His first professional experience was at Siemens. He has been in the industrial automation sector since 1997 with the establishment of his first company In 1997.  Since 2006, he has been the co-founder and chairman of the Market Automation. He has also assumed the position of General Manager of the company for the last year.

Atacan İsmet Şahin kimdir?

İktisat Fakültesi ve Elektrik Elektronik bölümü mezunu. İş hayatına; Beko Teknik Fabrika Bakım ve Otomasyon Departmanı’nda başladı. Daha sonra otomasyon ürün satış yöneticisi olarak distribütör kanalının yönetimini üstlendi. 2007 yılının sonundan itibaren de Market Otomasyon’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta.

Who is Atacan İsmet Şahin?

He graduated from Faculty of Economics and Electrical and Electronics Department. He began to Business life at; Beko Technical Plant Maintenance and Automation. Later, he took over the management of the distributor channel as an automation product sales manager. He has been working as an Assistant General Manager at Market Otomasyon since the end of 2007.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    sanalbasin.com üyesidir

    Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları businessworldglobal.com'a aittir, haberleri kopyalamayınız.